Contract tussen ZZPMarkt en zzp'er

Bemiddelingsovereenkomst

Tussen de partijen

Kayros Advies en dienstverlening B.V., kvk numner 70300399 thans handelend onder de naam ZZPMARKT.EU, gevestigd aan de Sint Josephstraat 135, 5017GG, Tilburg

Hierna “Bemiddelaar” genoemd

En

[…]

Hierna “Opdrachtnemer” genoemd

Zijn het volgende overeengekomen

 • 1.Definities
 • 1.1.Opdrachtgever: de zorginstelling die via de Website een Opdrachtnemer zoekt voor het verrichtten van werkzaamheden binnen de instelling van Opdrachtgever.
 • 1.2.Opdrachtnemer: een zelfstandig werkend zorgprofessional die via de Website zoekt naar geschikte opdrachtgevers/opdrachten.
 • 1.3.Website: www.zzpmarkt.eu, via de website worden Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in contact gebracht.
 • 2.Toepassing
 • 2.1.Deze overeenkomst is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Bemiddelaar en Opdrachtnemer.
 • 2.2.Van deze overeenkomst kan alleen worden afweken als dit schriftelijk wordt overeengekomen.
 • 3.Tarief
 • 3.1.Voor het gebruik van de Website betaalt Opdrachtnemer een maandelijks bedrag van € 20,- (excl. btw) aan de Bemiddelaar. Het bedrag zal per automatisch incasso worden geïncasseerd. Opdrachtnemer zal toestemming geven voor een maandelijkse incasso en zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat.
 • 3.2.Bemiddelaar kan de tarieven voor de door hem geleverde diensten periodiek aanpassen.
 • 3.3.Het in lid 1 van dit artikel genoemde tarief is voor de basisdienstverlening. Bij afname van deze basisdienstverlening krijgt Opdrachtnemer in ieder geval toegang tot de Website, de mogelijkheid om diploma’s en andere relevante documenten te uploaden, te reageren op openstaande opdrachten en de facturatie af te handelen via de Website.
 • 3.4.Bemiddelaar kan extra diensten leveren tegen een meerprijs.
 • 4.De overeenkomst van opdracht
 • 4.1.Bemiddelaar brengt Opdrachtgevers en Opdrachtnemers samen en stelt voor hen een overeenkomst van opdracht op.
 • 4.2.Bemiddelaar is niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht.
 • 5.Verplichtingen Bemiddelaar
 • 5.1.Bemiddelaar beheert de Website en verwerkt en controleert de inschrijvingen van de Opdrachtnemers.
 • 5.2.Bemiddelaar verwerkt en controleert de inschrijvingen van de Opdrachtgevers. Ook monitort Bemiddelaar controleert de door Opdrachtgevers geplaatste opdrachten.
 • 5.3.Bemiddelaar stelt de overeenkomst van opdracht op.
 • 5.4.Bemiddelaar stelt de facturen op en dient deze in.
 • 5.5.Bemiddelaar zal Opdrachtnemer de toegang tot de Website niet weigeren op het moment dat geldigheid van bepaalde aangeleverde documenten is verlopen. Wel kan de Website tekortkomingen in de opleidingen of administratieve eisen melden aan Opdrachtgevers. Opdrachtnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij voldoet aan de eisen die Opdrachtgevers stellen.
 • 5.6.Bemiddelaar heeft echter niet meer de verplichting om Opdrachtnemer toegang tot de Website te verlenen op het moment dat Opdrachtnemer gedurende twee maanden niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • 6.Verplichtingen Opdrachtnemer
 • 6.1.Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte inschrijving via de Website.
 • 6.2.Opdrachtnemer zorgt ervoor dat haar gegevens altijd actueel zijn, door het aanleveren van de meest actuele gegevens.
 • 6.3.Opdrachtnemer zal de overeenkomst van opdracht die door bemiddeling van Bemiddelaar tot stand is gekomen, naleven.
 • 6.4.De Website genereert zelf een overzicht van de gewerkte uren. In sommige gevallen is het nodig dat Opdrachtnemer gegevens aanvult of controleert. Opdrachtnemer zal deze aanvullingen of controles onverwijld en kosteloos uitvoeren.
 • 6.5.Als Opdrachtnemer de opdracht zelf (tijdelijk) niet kan uitvoeren, dan zal hij via de Website een vervanger zoeken. Lukt dit niet, dan neemt Opdrachtnemer contact op met Opdrachtgever om samen tot een oplossing te komen. Opdrachtnemer blijft altijd verantwoordelijk voor de nakoming van de overeenkomst van opdracht. De Bemiddelaar is op geen enkele wijzen verantwoordelijk voor de uitvoering van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.
 • 7.Gebruik website
 • 7.1.Door gebruik te maken van de Website gaat Opdrachtnemer akkoord met de gebruiksvoorwaarden voor de Website. De laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden zijn terug te vinden op de Website.
 • 7.2.Indien een artikel in deze overeenkomst strijdig is met een artikel uit de gebruiksvoorwaarden, dan prevaleren de bepalingen uit deze overeenkomst.
 • 8.Gegevensverwerking
 • 8.1.In de meest recente versie van de privacyverklaring staat hoe Bemiddelaar omgaat met de persoonlijke gegevens van Opdrachtnemer.
 • 9.Geheimhouding
 • 9.1.Opdrachtnemer zal de inhoud van deze overeenkomst en de daaruit voorvloeiende overeenkomsten van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet openbaar maken.
 • 10.Aansprakelijkheid
 • 10.1.De eventuele aansprakelijkheid van Bemiddelaar beperkt zich tot nihil en zal nooit meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Bemiddelaar gedekte bedrag.
 • 10.2.Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.
 • 10.3.De Bemiddelaar is op geen enkele manier aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst van opdracht.
 • 10.4.De bedongen beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • 11.Opzegbaarheid
 • 11.1.Deze overeenkomst is maandelijks opzegbaar.
 • 12.Klachten
 • 12.1.Opdrachtnemer maakt klachten ten aanzien van de Bemiddeling altijd binnen 5 kalenderdagen kenbaar. Worden klachten later kenbaar gemaakt, dan vervallen alle rechten van Opdrachtnemer.
 • 13.Bevoegde rechter en toepasselijk recht
 • 13.1.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2.Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 • 14.Slotbepaling
 • 14.1.In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot de meest redelijke oplossing te komen.
 • 14.2.Bemiddelaar kan de bepalingen uit deze overeenkomst te allen tijde wijzingen. De gewijzigde bepalingen zullen aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Nadat de Opdrachtnemer de nieuwe bepalingen heeft ontvangen, kan hij binnen 14 dagen besluiten om de samenwerking met Bemiddelaar te beëindigen. De bepalingen uit deze overeenkomst kunnen nooit met terugwerkende kracht worden gewijzigd.

Aldus elektronisch overeengekomen tussen:

Bemiddelaar:
Opdrachtnemer:

Wij gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring op onze website te geven. Als je meer wilt weten klik hier