Gebruiksvoorwaarden

De website wordt geëxploiteerd door Kayros Advies en dienstverlening B.V., kvk nummer 70300399 thans handelend onder de naam ZZPMARKT.EU, gevestigd aan de Sint Josephstraat 135, 5017GG, Tilburg.

 • 1.Algemene bepalingen
 • 1.1.U, “de Gebruiker”, mag alleen gebruik maken van deze website als u deze gebruiksvoorwaarden accepteert.
 • 1.2.De Gebruiker accepteert de voorwaarden door gebruik te maken van de website.
 • 1.3.ZZPMARKT.EU is een platform dat bemiddelt tussen zelfstandige zorgverleners en zorginstellingen. ZZPMARKT.EU treedt nooit op als werkgever, uitzendbureau of in een ander hoedanigheid niet zijnde bemiddelaar.
 • 2.Wijzigingen voorwaarden
 • 2.1.ZZPMARKT.EU kan op ieder moment besluiten om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Gebruiker dient zelf deze pagina te raadplegen om op de hoogte te zijn van de meest actuele voorwaarden.
 • 3.Inhoud
 • 3.1.ZZPMARKT.EU heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. ZZPMARKT.EU kan echter niet instaan voor de volledige juistheid van de inhoud, omdat ZZPMARKT.EU bij het samenstellen van de website mede afhankelijk is van de door derde aangeleverde gegevens.
 • 3.2.Ontdekt de Gebruiker onjuistheden in de inhoud van de website, dan zal hij dit melden aan ZZPMARKT.EU.
 • 4.Beperkingen gebruik
 • 4.1.ZZPMARKT.EU mag niet worden gebruikt om:
  • Via ZZPMARKT.EU gegevens van zelfstandige zorgverleners of zorginstellingen te verzamelen en deze op te slaan in een (gedigitaliseerd) bestand. Dit is slechts anders als er gegevens worden opgeslagen van een partij waarmee, na bemiddeling door ZZPMARKT.EU, een overeenkomst tot stand is gekomen.
  • De gebruiker mag andere partijen die hun diensten aanbieden op ZZPMARKT.EU niet rechtstreeks (buiten ZZPMARKT.EU om) benaderen.
 • 5.Intellectuele eigendomsrechten
 • 5.1.Tijdens het gebruik van ZZPMARKT.EU stelt de Gebruiker gegevens en documenten ter beschikking aan ZZPMARKT.EU. De Gebruiker bevestigt hierbij de intellectuele eigendomsrechten over deze gegevens en documenten te bezitten, dan wel toestemming te hebben van de houder van het intellectuele eigendomsrecht om de gegevens en documenten te gebruiken en ZZPMARKT.EU de in lid 2 van dit artikel genoemde licentie te verlenen.
 • 5.2.De Gebruiker geeft ZZPMARKT.EU hierbij toestemming om de door hem aangeleverde gegevens en documenten te delen met andere gebruikers van de website als dit nodig is voor de (mogelijke) totstandkoming van een succesvolle bemiddeling. Daarnaast mogen gegevens worden gedeeld met partijen die werkzaamheden uitvoeren voor ZZPMARKT.EU, zoals zzp’ers, de boekhouder en andere adviseurs. Ook worden gegevens geopenbaard als de wet of de rechter ZZPMARKT.EU hiertoe verplicht.
 • 5.3.De Gebruiker vrijwaart ZZPMARKT.EU voor de gevolgen van het niet voldoen aan hetgeen bepaald in lid 1 en 2 van dit artikel.
 • 6.Beveiliging
 • 6.1.ZZPMARKT.EU heeft er alles aan gedaan om de gegevens van de gebruikers optimaal te beschermen en de website goed te beveiligen. Ontdekt de Gebruiker desondanks een zwakheid in de beveiliging, dan mag de Gebruiker hier geen gebruik of misbruik van maken en dient Gebruiker de geconstateerde zwakheid onmiddellijk te melden aan ZZPMARKT.EU.
 • 7.Aansprakelijkheid
 • 7.1.Leidt de Gebruiker schade door het gebruik van de website, dan is ZZPMARKT.EU hiervoor niet aansprakelijk, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • 8.Bevoegde rechter en toepasselijk recht
 • 8.1.Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • 8.2.Eventuele geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 • 9.Contact
 • 9.1.Heeft de Gebruiker na het lezen van de gebruiksvoorwaarden nog vragen, dan kunnen deze worden gesteld aan ZZPMARKT.EU.

Wij gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring op onze website te geven. Als je meer wilt weten klik hier